Lantbruksa Analys

Ta ett antal delprov på olika ställen, klippner  och blanda väl och dela upp till ett representativt prov.

Tag sedan ca 300g och lägg i en ren påse. Tryck ut så mycket luft Ni kan och förslut väl. Sänd in till oss. 

Allmän information om provtagning

En analys är enbart lika bra som det inlämnade provet. 

Att ta ett representativt prov av ett foderparti är det första och mest kritiska steget i analysprocessen, men det är ofta det steget som tas för givet.

Att följa bra provtagningsrutiner ger analys resultat som speglar provets verkliga näringssammansättning.
Ej representiva uttag av prover kan resultera i dyra beslut som leder till över- eller underutfodring

Analysera allt ditt grovfoder inför kommande stallsäsong. Kvaliteten och innehåll av näring varierar mellan åren.
Rätt provtagning och analyser av grovfodret utgör grunden för djurens foderstat. Välj alltid att analysera det färdiga ensilaget men även kompletterande foder. 

Följ upp tillväxt och produktion på djuren och ta ett omprov vid behov på mixen eller enskilda partier.

 

Vilken typ:

 • Grönmassa: Direkt vid skörd
 • Hö: Torkat till ca 86 % ts
 • Ensilage: 4-6 veckor efter inläggning. 

Prioritera alltid ensilage före grönmassa analyser, då mycket händer i fodret under ensileringsprocessen.

 

Svarstid

Efter att PostNord, har levererat provet till Lantbruks Analys, får Ni svar på näringsanalysen (+ 6 mineraler) på mailen dagen efter om det ej måste köras kemiskt.

*Om kemiska mineraler önskas så tar dessa några dagar till. 
** Se, Al, Mo, Co sänds utlandet och tar därför längre tid.

  

Analysera mineraler?

Makromineraler Kalcium(Ca) fosfor(P), Magnesium(Mg), Kalium(K), Savel(S), Natrium(Na)

Innehållet varierar med jordart, gödsling, klöverandel varför de alltid bör analyseras vid varje parti.

Mikromineraler Järn(Fe), Koppar(Cu), Mangan(Mn)  Zink (Zn), styrs av jordarten, mikroblivet, rotdjup, dvs varierar inte så mycket mellan skördarna.

Spårämnen styrs av jordarten och berggrunden. Förändring tar lång tid. Brist är brist, som selenbrister behöver tillföras extra i foderstaten. Analys 1 gång per område.

__________________________________________________________________________________

Ammoniumkväve

Det är en restprodukt i ensileringsprocessen som indikerar att sockret är slut, ofta i blött foder eller packat för lite/torrare foder/höga fibrer vilket kan ge syre kvar i fodret.

Nitrat                                                                                           
Varning för nitrat i fodret, då det varit torrt, kallt och gödsel nära in på skörd. Vi ringer upp Er vid värden över 7,5 i nitrat. Höga värden måste blandas upp.

Hygienanalys


Foder måste lagras på rätt sätt för att det ska hålla en hög kvalité hela året.

Jäst är i regel inte skadligt för djuren men det kan försämra näringsvärdet och är dessutom en indikation på att lagringen inte varit optimal vilket ökar risken för ökad tillväxt av skadliga mikroorganismer som mögel och bakterier.

Vid misstanke om mögelangrepp, klostridiesporer eller annat som kan ge problem med djurens hälsa eller mjölkens kvalité.

Tag ut ett representativt prov på ca 100g 

Provet ska tas på foder som är färdigt för utfodring, absolut INTE grönmassa.

Vi utför en analys på jäst och mögel. 

Vanligen erhålls svar inom tio dagar.

Skörda i rätt tid på din gård!


Analys av färskt gräs

Ta en grönmassa analys innan skörd, för att välja rätt skördetidpunkt för Er produktion.
Dettar för att ge dig ett så bra vallfoder som möjligt. 

Följ även utvecklingen i landet på vallprognos.se, för att se den generella utvecklingen, i Ert område och i landet.

Utnyttja ditt gräs till sin fulla potential - Tolka ditt resultat av grönmassa

För att göra ensilage av högsta kvalitet måste det skäras vid rätt tidpunkt och jästas väl; genomföra analys av ensilagegräs kan hjälpa till att:

 • Optimera näringsvärdet och övervaka hur grödor mognar

Förbättra hanteringen av skörd och ensilering med hänsyn till:

 • Effekter av gödselrester - Nitrat
 • Tillgänglighet av socker för en bra jäsning
 • Fördelen med att använda en tillsats


Att tänka på innan skörd

Utgå från klöver/gräs andelarna på respektive åkern.                                                                                                         

Underlaget är Er vall blandning.

 • Jordart – sand varm och snabbdränerande, Lera kall och långsamt dränerande
 • Klöver/lusernandel – klöver och lusern producerar själva 200 råprotein, utan handelsgödsel förvedas långsamt – brett skördefönster
 • Gräs – Timotej och rajgräs är våra sockergräs
 • Rörsvingel, hundäxing, ängssvingel - mindre socker, högre fiberandel, förvedas fortare
 • Väder – Nederbörd – hur mycket har det regnat?


Att analysera ditt gräs innan du skördar för ensilage är billigt och enkelt att göra. Detta är ett bra sätt att säkerställa att du har fakta så att du kan klippa vid rätt tidpunkt för att förhindra att ensilagekvalitet och ko-prestanda blir ett problem under vintern.

Analysera färskt gräs för bete - Vi sträcker oss mycket för att veta vad vi matar våra kor på vintern, analyserar ensilage och balanserar ransonen noggrant för att möta korens behov, så varför gör det annorlunda under sommaren? 

Övervakning av ditt gräs hjälper dig att avgöra om det behövs tillskott. I så fall hur mycket.
Egen Prognos:

För att pricka in rätt skördetillfälle för gården. 

 

Instruktion

Sax, spann, plastpåse, kuvert och följesedel.

Oskördat fält: Klipp i tänkt stubbhöjd vid skörd, representativa bitar från fältet/fälten.

Klipp ner gräset i mindre bitar i spannet. Blanda. Lägg i ca 1 liter i en ren plastpåse. Tryck ut all luft.

På följesedeln kryssa i grönmassa och vilken baljväxtandel provet har. 

Lägg i ett kuvert och skicka in. Ju plattare kuvert ju snabbare är Postnord. Grönmassa skördat: Tag representiva ”nävar” i ett spann.

                      I fält - gå som ett W över fältet/fälten

                      Ta från olika lass, balar, skikt

 

Nyckeln till att skicka ett bra prov är att samla flera delprover för att bilda en prov efter delning.
Kom ihåg att provet på ca 300g som du skickar in för analys kommer att representera

flera ton foder. Således vill du vara säker på att den representerar ett bra tvärsnitt av

matningen, inte bara en bal.

Klipp ner gräset i mindre bitar i spannet. Blanda väl och dela det.

Lägg i ca 1 liter (ca 300g) i en ren plastpåse. Tryck ut all luft.

Lägg i ett kuvert och skicka in. Ju plattare kuvert ju snabbare är Postnord. 

Kryssa i valt analyspaket, med eller utan mineraler.

Följesedel och Svarspostetikett finner du här på hemsidan att bara skriva ut och klistra
på kuvert eller påse.

Ju plattare kuvert/paket dessto större chans att det går snabbare med Postnord.
Tänk på att aldrig sända så vikten på kuvert/paketet är över 2kg.

 


HÖ-ANALYS

Att analysera ditt hö är en bra idé. Det är det enda sättet att bestämma höns faktiska näringsinnehåll.
Det är viktigt att veta detta så att du kan vara säker på att din häst/nöt/får konsumerar en adekvat diet. Du kanske eller inte behöver mata spannmål beroende på kvaliteten på ditt hö. Ju bättre kvalitet på det hö du har, desto mindre tillsatsfoder behöver du använda. Detta kan vara betydande besparingar.

 • Fördröja provtagningen: "När ditt hö genomgår uppvärmnings- eller svettningsprocessen kommer det att förlora värde, och om det lämnas ute i vädret kommer det att förlora värde".  För balar som är skyddade från vädret, låt tre till fyra veckor passera innan provet samlas in. 
 • Få ett representativt prov: "Ett representativt prov kommer att bestå av minst 10 kärnor från 10 balar (en kärna per bal), vilket resulterar i en provstorlek på ungefär 300g hö från varje parti". Använd en provtagningsstrategi som ger en så representativt prov. Ökan gärna antalet provade balar eller ta fler analyser.
 • Har man olika fält, sorter eller skördar bör man helst ta ett prov på varje variation.

Instruktion

Sax, spann, plastpåse, kuvert och följesedel.

 • MED provborr - Vi har borr till försäljning.
 • Ett representativt höprov måste tas gärna med ett höborr på olika balar i en höparti. 

 • Var noga med att tränga in i mitten av balen med kärnprovtagaren.

 • UTAN provborr
 • Fyrkanbalar både små och stora. Öppna balen eller för in handen så långt du kan och ta provet men det är bara det som finns i handen som är representativt, repa ALDRIG då förlorar du dom små bladen och analysen blir missvisande.
 • Rundbalar rulla ut balen och ta ett prov eller för in handen i sidan för in handen så långt du kan och ta provet men det är bara det som finns i handen som är representativt, repa ALDRIG då förlorar du dom små bladen och analysen blir missvisande.
 • Klippner provet till ca 3-5 cm längd 
 • Blanda proverna tillsammans och lägg dem i en tät, ren plastpåse. 300g sänds med ifylld följesedel.

Balar

Ensilage/Hösilage/Majs/Helsäd
Vänta 4-6 veckor från inläggning innan provtagning.

Analysera din foder för att maximera produktionen innan du planerar vinterrationer analyserar du fodret eftersom näringskvaliteten kan variera från år till år.

En analys är bara lika bra som det inlämnade exemplet.
Regelbunden analys rekommenderas under ensilagets utfodringsperiod, detta möjliggör en korrekt formulering av kosten. Även när ensilage läggs in till högsta standard inträffar förändringar under lagring under hela vinterens utfodringsperiod, oavsett om vi tittar på gräsensilage, majs eller till och med fullskörd - och det är innan vi ens överväger variationerna i olika fält eller skärdatum.


Instruktion

Sax, spann, plastpåse, kuvert och följesedel.

 • För ensilerings processen ska vara stabil vänta minst 4-6 veckor från inläggningen till provet tas. 
 • Borra från den rundade sidan på rundbalar in till kärnan. På 4-kantbalar ta från kortsidan in så långt du kan. 
 • Vid provtagning av balensilage, se till att prover tas från minst 5 balar i satsen (beroende på balstapel / satsstorlek).
 • Vissa säger att man ska dela antalet balar med 20 och få fram hur många man ska ta prover från men det viktiga är att man tar ett så representativt prov från de balar man har och tänker på från vilka fält och deras förutsättningar
 • Blanda kärnorna från dom olika balarna i ett rentkärl och fylle en ren plast påse med ca 300g 
 • Flera prov om man har balar från fält med stora skillnader eller olika utsädessorter och dom olika skördarna.
 • Undvik att klättra ovanpå balarna, särskilt under våta förhållanden när risken för att halka och falla är störst. Var rädd om Er.
 • För att säkerställa att jäsning är fullständig, prova partier minst fyra till sex veckor efter pressning och plastning. 

 • Men när du drar kärnor från inslagna balar eller ensilage, var noga med att reparera hålet med ett UV-beständigt tejp som är utformat för ensilagefilm.

Blanda proverna jämnt på en ren yta eller i en hink. Kasta hälften, blanda igen och fortsätt den

här processen tills du har cirka 300 g ensilage. Eller använd kvarterinsmetoden 


Att ha tillräckligt med ensilage i provpåsen är viktigt för att laboratorietekniker ska kunna analysera det ordentligt.


När du förseglar provpåsen, se till att all luft pressas ut för att stoppa ytterligare jäsning innan provet testas.

Prov silo

Plansilo, Limpa, Tornsilo, Korv, Tub, Slang, Korv

Vänta 4-6 veckor från inläggning innan provtagning.

Att ta ett prov från en sektion av ensilagesilo är inte bra. Under utfodringern kommer du att röra dig över siloytan och ta ensilage från topp till botten men även hela längden - provet måste representera detta.

Ensilagekvaliteten förändras när säsongen fortskrider, inte nödvändigtvis på grund av jäsning, utan för att de flesta silorna innehåller flera snitt från flera fält av olika förhållande och gräs.


Variationer i DM och ME över siloytan kan vara betydande och kostsamma om rationen är baserad på ett prov från endast en sektion av silon.


Överraskande nog är den största variationen i en siloyta från topp till botten.

Den klassiska tumregeln för ensilering i plansilo är hacka-packa-täck, men det finns förslag på att den borde ändras till hacka-packa-packa-packa-packa-täck, detta för att betona vikten av packningen. God packning gör att miljön snabbare blir anaerob, vilket minskar förlusterna och risken för varmgång i början av ensileringen. Dessutom startar fermentationen snabbare eftersom mjölksyrabakterierna vill ha en anaerob miljö.

Packa tills däcken på traktorn är blöta av växtsaft och packa sedan lite till!

Torrare gröda och längre hackning leder till att det tar längre tid att åstadkomma en tillräcklig packningsgrad.

I rekommendationer från USA läser man ibland att det krävs ca 0,64 tontimmar packning per ton grönmassa.

Om man packar silon med en traktor som väger 6,4 ton kan man alltså packa 10 ton/timme.


Insturktion Silo - Limpa - Tub - Slagn - Korv

Provborr, torkpapper, teijp, spann, plastpåse, kuvert och följesedel. 

Provborr har vi tagit in till försäljning. 

Provtagare finns inom dom olika rådgivnings organisationerna - fråga gärna oss vi har rätt bra koll vart det finns provtagare och borr i Sverige. 

Vi har en egen provtagare som utår från Våxtorp i Halland och tar prover i Halland och Skåne. 


I en tub, slang, korv får man borra på några olika ställen längs med den för att fånga dom olika lassen 

och fälten. Glöm inte att teipa väl med en teip som fäster bra. 


I en silo och limpa bör man tänka till hur inläggningen var innnan man bestämmer vart man ska borra.

För att få ett så representativt prov för silon. I vissa fall är det bästa diagonalt på ett antal ställen andra

vill att man tar som ett "W". Det är du som lantbrukare som vet hur variationen ser ut i Er silo och vilken metod som ska användas.


Idag får vi mer och mer önskemål om att få ett prov för årets palanering vilken silo i vilken ordning.

Sedan när den öppnas och börjar matas från dem tas prover med jämna mellan rum för att följa värdena och ge rätt foderstat.
Majsensilage bör testas i början av utfodring och var tredje månad därefter, eftersom fermenteringsprocessen kommer att påverka stärkelsens tillgänglighet.

Men under utfoderings tiden tas prov i den öppna silons "ansikte" för att följa och se variationerna och göra uppfäljning av foderstaten.  Du bör också testa om du märker en förändring i dinna djur.


Det finns tre huvudsakliga tekniker för hur man fyller och packar silon:

1. Sprid grödan över hela botten på silon och fyll sedan på uppåt  


2. Fyll till tänkt höjd på silon och försök hålla den höjden samtidigt som man fyller silon på längden


3. Fyll "lagom" mycket på längden, bygg upp till full höjd och fyll sedan både på höjden och längden.

Teknik nummer tre kallas på engelska "progressive wedge" och är den metod som rekommenderas.

Anledningen till att man rekommenderar den metoden är att man får en bra balans mellan packning

och att det snabbt blir lufttätt. 


Blanda proverna jämnt på en ren yta eller i en hink. Kasta hälften, blanda igen och fortsätt den

här processen tills du har cirka 300 g ensilage. Eller använd kvarterinsmetoden 


Att ha tillräckligt med ensilage i provpåsen är viktigt för att laboratorietekniker ska kunna analysera det ordentligt.


När du förseglar provpåsen, se till att all luft pressas ut för att stoppa ytterligare jäsning innan provet testas.


Instruktion Öppen silo och inne i tornsilo

Provborr, spann, plastpåse, kuvert och följesedel. 

För att uppnå ett representativt prov av hela ensilagesilons yta bör flera

delprover tas och blandas tillsammans.


Ta 10 enskilda prover i en "W" -form över hela Silon 


 • Ta handfullar slumpmässigt från ditt "W" på cirka 10 platser och blanda dem i en ren behållare.
 • Provborr borras in i den öppna silon - tag inte med yttersta ytskicktet i provet.
 • Alt: Ta bort ensilage från flera platser i ansiktet med hjälp av en lastare eller ensilage-verktyg och sedan ta proven från det borttagna materialet. 
 • Alt: Utan borr för varje delprov, gräva ut ensilage till cirka 15 cm djupt i siloytan - en skruvmejsel är användbar för detta. Detta tar bort all väderpåverkad ensilage eller sekundär jäsning från syrexponering, vilket kan snedvrida resultaten.
 • Att ta prover för hand från det exponerade ansiktet ökar avsevärt risken för att fångas i en lavin, särskilt när storleken i en hög silon ökar.


Blanda de tio proverna jämnt på en ren yta eller i en hink. Kasta hälften, blanda igen och fortsätt den här processen tills du har cirka 300 g ensilage. Eller använd kvarterinsmetoden 


Att ha tillräckligt med ensilage i provpåsen är viktigt för att laboratorietekniker ska kunna analysera det ordentligt.


När du förseglar provpåsen, se till att all luft pressas ut för att stoppa ytterligare jäsning innan provet testas.


Sammanfattningsvis

 • För ensilerings processen ska vara stabil vänta minst 4-6 veckor från inläggningen till provet tas. 
 • För undan packnings material och skydd 
 • Borra på flera punkter i oöppnad silo diagonalt eller "W" 
 • Torka plastn torr och teijpa med bra silo teijp. 
 • Lägg tillbaka packnings materialet och skyddet.
 • Ta 10 prover över silos öppna yta i "W" -form och blanda dem ordentligt
 • Gräva i silons öppna yta ca 15 cm inåt för att ta provet eller använd provborr.  - Provborr har vi till försäljning.
 • Pressa ut luften från påsen för att stoppa en aerob jäsning
 • Fyll i följesedeln och sänd provet till labet.

Råvaror

Så som våra spannmålssorter men även majs, raps, åkerbönor med flera. 

Det du önskar ska ingå i dina djurs foderstat hjälper vi Er med. 

Det är alltid lika viktigt att provta så representativt som möjligt och ta delprover för att blanda väl. 


Instruktion Råvaror

Spann, plastpåse, kuvert och följesedel. 

 • Delprover tas från 10-20 ställen i partiet (det allra bästa är att ta ut delprover i strömmande vara när
  spannmålen flyttas mellan behållare).
 • Blanda samtliga delprover noga i ett rent kärl och ta ut ett
  prov med exempel kvarteringsmetoden om ca 1 liter eller 0,5 kg som läggs i en ren plastpåse.
 • Pressa ut luften innan påsen försluts.
 • Fyll i följesedeln och sänd in provet. 

TMR - Fullfoderblanding

Instruktion 

PHandskopa, spann, plastpåse, kuvert och följesedel. 


 • Tio individuella prover behövs för att skapa en representativt prov.
 • Välj provtagningsställen regelbunden intervall längs hela utfodringsbordet för att samla tio delprov.
 • Följ matarbilen på ett snabbt, säkert avstånd med din plasthink och samla enskilda prover på identifierade platser. 
 • Varje delprov bör vara lika stort använd gärna en liten skopa och ta provet med som du sen lägger i hinken.
 • Kläm inte eller skaka dessa innan du tappar dem i plasten hink.
 • Samla tio per mixning.


Tips • Säkerhet är alltid ett VIKTIGT. Var säker på alla lämpliga individer meddelar att någon kommer att följa vagnen.


 • Undvik inte stora foder - stora biproduktfoderingredienser som helhet morötter, citrus etc. - under provtagningen.
 • Klipp långa foder som inte bryts upp i blandning till cirka 3 cm innan de placerades i hinken för att undvika överrepresentation av dessa kostkomponenter i TMR-provet.
 • Förbereda provet i hinken är för stort att lämna in som laboratorieanalyser.
 • Det är nödvändigt att blanda
 • Rengör eller lägg en ren sopsäck på en hård yta.
 • Töm innehållet på detta rena område
 • Blandamaterialet noggrant med en spackel genom att vrida TMR upprepade gånger inåt från botten till toppen tills den är väl blandad homogent utseende.
 • Det kan vara nödvändigt att riva, skiva eller klippa stora ingredienser (som citrus massa, morötter eller långfoder) med spackeln eller en sax i kvartstorlek bitar eller 3 cm längder.
 • Kvartaprovet.
 • Använd spackel för att separera den väl blandade högen i halvor och sedan i fjärdedelar 
 • Se till att sopa upp små partiklar med en borste på spateln och inkludera dem
  i laboratorieprover.
 • Påsa laboratorieprovet.
 • Pressa ut överflödig luft och täta den tätt,
 • Platta brev går snabbar i post hanteringen.
 • Fyll i följesedel och sänd in provet.


Provtagnings borr


Vi säljer provtagare. Fungerar bra på rundbalar, höbalar, silo.

Gjord i Kanada. Drivs med batteriborrmaskin (ingår ej). Rostfritt stål. 

"Presentkort" för grund grovfoderanalys ingår.

Frakt tillkommer.


Borren finns i två versioner:

Balar/öppen silo - Borr 61 cm borrdjup,
3 cm i diameter ej utbytbar kon: 3900 kr + moms*


Justerbar borr för plan silo / torn silo (1-3m)

inkl extra borrkon ingår: 10500kr + moms*

Borrkon går att köpa om dom blir slitna.


*Reservationer om valuta eller tullavgifter ändras markant.

Provtagnings borr


Vi säljer provtagare. Fungerar bra på rundbalar, höbalar, silo.

Gjord i Kanada. Drivs med batteriborrmaskin (ingår ej). Rostfritt stål. 

"Presentkort" för grund grovfoderanalys ingår.


Frakt tillkommer.


Borren finns i två versioner:

Balar/öppen silo - Borr 61 cm borrdjup,
3 cm i diameter ej utbytbar kon: 3900 kr + moms*


Silo/Torn silo - Justerbar borr i 1m sektioner (1-3m)

inkl extra borrkon ingår: 10 500kr + moms*

Borrkon går att köpa om dom blir slitna.


*Reservationer om valuta eller tullavgifter ändras markant.